یکاسه

وقتی از غرفه‌های مختلف خرید می‌کنید، هر کدام از کالاها از یک جای ایران برایتان ارسال می‌شود. به همین دلیل، به تعداد غرفه‌هایی که از آن‌ها خرید کرده‌اید، پستچی به نشانی شما مراجعه می‌کند. این بسته‌ها لزوما هم‌زمان به دست شما نمی‌رسند و تا همه آن‌ها به دست شما برسند، چند روزی طول می‌کشد. چون […]