روش ساخت کوپن در نرم افزار «غرفه من»

عنوان کوپن: در ابتدا باید عنوانی برای کوپن خود در نظر بگیرید. به چه مناسبت دارید کوپن می‌سازید؟ عنوان کوپن را وارد کنید. مثلا «کوپن تخفیف روز مادر». درصد تخفیف: در کادر دوم « تخفیف قیمت محصولات»، درصد تخفیفی که می خواهید به مشتری بدهید را وارد کنید. 10 درصد، 20 درصد یا 50 درصد. […]