تکمیل پروفایل کابری

برای این که کاربر و خریدار های شما غرفه دار های عزیز بهتر بشناسند شما رو حتما باید پروفایل کابری خود را بروز نگه دارید