مزایای طرح یکاسه برای غرفه داران

1- کاهش کارمزد از 9% به 5% با 30 فروش ماهیانه2- اضافه شدن گزینه ارسال یکاسه در صفحه اصلی سایت باسلام به همراه راسته‌های مختلف و دیده شدن محصولات غرفه های یکاسه و افزایش فروش.3- نیروی انسانی و فضای انبار برمبنای رویکرد باسلام، در حال حاضر برای غرفه ها رایگان است4- ذخیره شدن : زمان […]