شرایط فعالسازی غرفه

پس از تکمیل اطلاعات غرفه که شامل موارد زیر می باشد غرفه شما جهت بررسی به مربی ارجاع خواهد شد.افزودن حداقل 6 محصول با اطلاعات و تصاویر کاملتکمیل اطلاعات قسمت عمومی در تنظیمات غرفهافزودن تصویر کاور و لوگو، ابتدای قسمت عمومی در تنظیمات غرفه مربی غرفه چه کسی است؟مربی نیز از بین غرفه داران انتخاب […]