تنظیم وزن محصول توسط غرفه دار

وزن خالص : وزن محصول بدون ظرف وزن با بسته بندی : وزن خالص + وزن ظرف محصول + وزن  کارتن + وزن  ملزومات بسته بندی (پوشال، لفاف، روزنامه و …) در نهایت همه مواردی که در قسمت وزن با بسته بندی ذکر شد، به عنوان هزینه ارسال نهایی محسوب می شود  و برای اینکه […]