تنظیم هزینه ارسال توسط غرفه دار

نرخ پایه تعرفه پستی + 800 تومان بیمه عمومی +  9   % مالیات + هزینه کارتن و بسته بندی وارد سامانه پست (https://post.ir) شوید و در قسمت تعرفه های پستی،  گزینه نرخ خدمات پستی داخله را انتخاب نمایید.