تنظیمات غرفه من

تنظیمات غرفه من مهم ترین قسمت برای راه اندازی یک کسب کار خوب این است که شما به عنوان غرفه دار باسلام به بخش تنظیمات برنامه وارد باشید تا بتوانید هزینه های ارسال و تنظیمات دیگر را طبق نظر خود اعمال کنید