• وارد برنامه یا سایت باسلام شوید.
  •  در صفحه غرفه یا صفحه محصول مورد نظر خود میتوانید از طریق گزینه گفتگو بصورت مستقیم با فروشنده صحبت نمایید.
به بالای صفحه بردن